Projekt „Inovácia výrobného procesu spoločnosti NOVING s. r. o.“
je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ: NOVING s. r. o.

Miesto realizácie: Námestie SNP 323/8 , 972 71 Nováky

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je realizácia inovácie projekčných procesov a inžinieringu, vrátane spracovania digitálnych dát do tvorby 3D modelov pre široké spektrum klientov z oblasti priemyslu a služieb, ako aj softvérové prepojenie jednotlivých špecialistov pracujúcich paralelne na spracovaní predmetnej projekčnej dokumentácie . Inovovaný proces bude spĺňať najmodernejšie technické a ekonomické štandardy a je bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na životné prostredie. Celkovo prispeje k zvýšeniu úrovni a rozvoju podnikania v spoločnosti. Cieľ bude realizovaný prostredníctvom obstarania softwéru, ktorý svojím inovačným potenciálom zabezpečí celkové zvýšenie kvality služieb, vo všetkých výstupových kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a posunie ich na svetovú úroveň. Projekt je realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity: Rozvoj existujúceho MSP, ktorej výstupom je inovácia procesu pre potreby poskytovania inovatívnych služieb.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 145 316 eur